1. Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του Ερευνητικού Προγράμματος για την καταγραφή, διάσωση και αναβίωση της Κυπριακής Μαρωνιτικής Αραβικής Γλώσσας (ΚΜΑ), το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προτίθεται να προσλάβει επτά (7) θέσεις ερευνητών για 4 διαφορετικές δράσεις: (α) λήψη συνεντεύξεων από φυσικούς ομιλητές της ΚΜΑ και θεματική αποδελτίωση των συνεντεύξεων, (β) φωνητική μεταγραφή μέρους των συνεντεύξεων, (γ) ορθογραφική απόδοση μέρους των συνεντεύξεων, (δ) παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ή/και γραμματική περιγραφή με βαση το κόρπους δεδομένων. Τα προσόντα για κάθε θέση περιγράφονται στις προκηρύξεις. Η διαδικασία θα γίνει με ανάθεση έργου.Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην οποία θα περιλαμβάνεται Επιστολή ενδιαφέροντος καθώς και τα απαραίτητα πιστοποιητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα που απαιτούνται για την ανάθεση του έργου, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση makar@ucy.ac.cy και σε κλειστό φάκελο, προσωπικά ή δια αντιπροσώπου, στη Γραμματεία του Τμήματος Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ερεσού 1, Λυκαβητός, Κτήριο Αποστολίδη, 2ος όροφος, μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιουλίου 2014 και ώρα 13.οο μμ. Στη συνέχεια θα γίνει κατάλογος με βάση τα προσόντα από ad hoc επιτροπή και θα ζητηθεί από όσους υποψηφίους επιλεγούν να κάνουν προσφορά υπηρεσιών με βάση την πλήρη ενημέρωση που θα τους δοθεί για τους εργασιακούς και οικονομικούς όρους.

    Αιτήσεις που θα είναι εκπρόθεσμες δε θα γίνονται αποδεκτές. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΕΟΝΤΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ.

Αρχείο Κυπριακής_Αραβικής_Γραμματική περιγραφή.pdf

Αρχείο Κυπριακής_Αραβικής_Ορθογραφική απόδοση.pdf

Αρχείο Κυπριακής_Αραβικής_Φωνητική Μεταγραφή.pdf

Αρχείο Κυπριακής_Αραβικής_Λήψη Συνεντεύξεων.pdf