Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προκηρύσσει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για Αγορά Υπηρεσιών από τρεις (3) ενδιαφερόμενους ερευνητές, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος για την καταγραφή, διάσωση και αναβίωση της Κυπριακής Μαρωνιτικής Αραβικής Γλώσσας (ΚΜΑ).

Η αγορά υπηρεσιών αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και με πιθανότητα αυτό να επεκταθεί για έναν ακόμα μήνα.

Η εν λόγω μίσθωση προνοεί τη φωνητική καταγραφή εξήντα (60) συνολικά ωρών από το αρχείο προφορικής παράδοσης που θα έχει συγκροτηθεί σε προηγούμενη φάση του έργου. Η φωνητική καταγραφή θα πρέπει να γίνει στο Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο.

Οι οικονομικοί όροι έχουν ως ακολούθως:

Για κάθε ώρα μαγνητοφωνημένης ομιλίας υπολογίζονται τέσσερις (4) 
ώρες φωνητικής καταγραφής, δηλαδή για 60 ώρες μαγνητοφωνημένης 
ομιλίας υπολογίζονται συνολικά 240 ώρες φωνητικής καταγραφής.

Κάθε ώρα καταγραφής τιμάται στα €20. Για το σύνολο των 240 ωρών 
φωνητικής καταγραφής θα καταβληθεί το συνολικό ποσό των €4800. 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους (Παράρτημα A‐ Έντυπο 1) μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά που αναφέρονται στην παράγραφο Β 5.2.3, σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 26 Ιουνίου 2013 και ώρα 09:00 π.μ., προσωπικά ή δια αντιπροσώπου, στο Γραφείο της Διευθύντριας Μέσης Εκπαίδευσης, 4ος όροφος, Αρ. Γρ. 401, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, 1434 Λευκωσία, τηλ. 22‐800631. Αιτήσεις οι οποίες θα αποστέλλονται είτε μέσω τηλεομοιότυπου είτε ταχυδρομικώς δε θα γίνονται αποδεκτές.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισύναψη.
ME_11-13_Eggrafa_Diagonismou.pdf